IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Поиск по файловому архиву
  Add File

> Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Информация о файле
Название файла Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк" от пользователя z3rg
Дата добавления 7.12.2012, 12:08
Дата обновления 7.12.2012, 12:08
Тип файла Тип файла (zip - application/zip)
Скриншот Не доступно
Статистика
Размер файла 89,98 килобайт (Примерное время скачивания)
Просмотров 595
Скачиваний 126
Оценить файл

Описание работы:


Тип работы: курсовая работа
Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Вимоги до первинного обліку. Аналітичний і синтетичний облік операцій. Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства.
Скачать бесплатно Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
Загрузить Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
Реклама от Google
Доступные действия

Введите защитный код для скачивания файла и нажмите "Скачать файл"

Защитный код
Введите защитный код

Текст работы:


Міністерство освіти і науки України

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни «Фінансовий облік» на тему:

«Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації,

установи на прикладі ПСП «Маяк»


Виконав:

 

Керівник:


Рівне 2008


План

Вступ

1.                  Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2.                  Організація та вимоги до первинного обліку.

3.                  Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємства.

3.1. Облік активів

3.1.1 Облік необоротних активів

3.1.2 Облік оборотних активів

3.2. Облік зобов^язань

3.2.1. Облік поточних зобов^язань за товари, роботи, послуги

3.2.2. Облік розрахунків з оплати праці

3.2.3. Облік розрахунків зі страхування

3.2.4. Облік розрахунків з бюджетом

3.2.5. Облік інших поточних зобов^язань

3.3. Облік власного капіталу

3.4. Облік доходів

3.5. Облік витрат

4.                  Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства.

5.                  Індивідуальне завдання.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

 

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб"єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції.

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

На сьогоднішній день стало дуже важливим підняти з глибокої кризи
сільське господарство, яке вже декілька років занепадає. Воно стало
майже повністю збитковим. І нам, як молодим спеціалістам, потрібно його
настільки удосконалити, щоб сільське господарство стало однією з
найприбутковіших галузей нашої країни.

Для нормального функціонування підприємства, необхідна наявність визначених устаткування, транспорту, будівель і т.п.. Основні виробничі фонди, що складаються з будинків, споруджень, машин, устаткування й інших засобів праці, що беруть участь у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Без їхньої наявності навряд чи змогло б підприємство розпочати свою діяльність.

Раціональне й ощадливе використання основних фондів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством.

Прискорення розвитку народного господарства на основі науково-технічного прогресу, перебудова та вдосконалення господарського механізму, особливо в умовах ринкової економіки підвищують вимоги до економічних методів управління. Розподіл праці, розвиток промислового виробництва дедалі настійніше вимагають розробки певних правил впровадження процесу створення готових виробів.

З економічної точки зору виробництво - це процес споживання засобів виробництва і робочої сили. Здійснення його можливе за наявності трьох елементів: засобів праці, предметів праці і самої праці, носієм якої є робоча сила. Однак присутність тільки цих елементів ще не означає, що може бути здійснений конкретний процес виробництва на конкретному підприємстві, в кожній його структурній складовій, оскільки мають бути створені певні умови такого споживання, продумана його організація і технологія.

Першою, основною умовою здійснення процесу виробництва на підприємстві повинно бути зосередження необхідних засобів виробництва і робочої сили, які споживаються в процесі виробництва, у просторі (виробничі підрозділи).

Другою умовою є відповідна побудова і регулювання самого процесу споживання (виробничий процес).

Нарешті, третя умова - управління виробничими підрозділами і виробничими процесами.

Отже, виробництво на підприємстві може бути розчленоване на три складові: виробничі підрозділи, виробничий процес і управління ними. Організувати виробничий підрозділ означає зробити його здатним випускати ту чи іншу продукцію або виконувати ту чи іншу роботу. Організація виробничого процесу - це таке розосередження в просторі і часі виконання сукупності робіт, яке забезпечує випуск готових виробів у визначеному обсязі і з визначеною періодичністю. Організація управління тим й іншим загалом передбачає успішну побудову і регулювання виробничих підрозділів і виробничих процесів.

Метою даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань та відображення набутих практичних навичок, отриманих на приватному сільськогосподарському підприємстві «Маяк».


 

1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності

ПСП "Маяк" є приватним сільськогосподарським підприємством, метою якого є виробництво сільськогосподарської продукції, її переробки, зберігання і реалізації та задоволення суспільних потреб громадян, економічних та соціальних інтересів засновника та працівників підприємства.

Згідно із статутом підприємства (див. дод. 1), засновником і власником Підприємства є громадянин України Гуменюк Василь Степанович, що проживає за адресою: 34745, Рівненська область, Корецький район, с.Копитів.

Місцезнаходження ПСП «Маяк» (юридична адреса): 34745, м. Рівненська область, Корецький район, с.Річки.

Підприємство створене і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів "Про підприємництво", "Про власність", "Про підприємства в Україні", іншого чинного законодавства України.

Діяльність підприємства базується на особистій трудовій участі засновника та осіб, з котрими ним укладено трудові договори, а також договори оренди їх майнових і земельних паїв, у відповідності з чинним законодавством України.

Головною метою діяльності ПСП «Маяк» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Предметом діяльності ПСП «Маяк є:

1. Товарне виробництво, заготівля, переробка, зберігання, транспортування і реалізація продукції птахівництва та іншої сільськогосподарської продукції.

2. Закупка сільськогосподарської продукції, худоби, товарно-матеріальних цінностей, у тому числі у населення за готівку, або шляхом товарообміну на взаємовигідних умовах.

3. Виробництво і реалізація будівельних матеріалів та виробів з них, товарів народного споживання.

4. Виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних, транспортних та інших робіт, надання послуг населенню та суб"єктам підприємницької діяльності.

5. Оптова, роздрібна, фірмова торгівля товарами власного виробництва та виробництва інших підприємств і фірм.

6. Надання побутових послуг населенню (будівельні, ремонтні, обробіток ґрунту, ритуальні, послуги зв"язку, прокат, оренда технічних засобів, консультації, рекламна діяльність, надання кредитів.

7. Ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки, машин та обладнання.

8. Перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

9. Розробка та освоєння технологій по переробці сировини відходів власного виробництва, корисних копалин, тощо.

10. Діяльність по підвищенню вимог до якості продукції та зміцненню експортного потенціалу України.

11. Забезпечення взаємовигідних контактів на комерційній основі.

12. Організація громадського харчування з правом відкриття відповідних закладів.

13. Зовнішньоекономічна діяльність відповідно до перерахованих напрямів, згідно з чинним законодавством України.

14. Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Підприємство є юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс, власні основні і оборотні кошти, печатку та штамп зі своїм найменуванням, інші реквізити.

Для забезпечення мети та предмету своєї діяльності ПСП «Маяк» має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та інші обов"язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді. Підприємство має право здійснювати інвестування інших виробників.

Підприємство не несе відповідальності за зобов"язаннями держави, а держава не відповідає за зобов"язаннями підприємства.

ПСП «Маяк» може бути засновником або членом асоціацій, консорціумів, корпорацій, інших об"єднань, господарських товариств, кооперативів, спілок підприємств з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а також несільськогосподарських підприємств та організацій, в тому числі, за участі іноземних партнерів, брати участь у створенні комерційних банків, бути акціонером.

ПСП «Маяк» може створювати філії та представництва, які наділяє основними засобами та обіговими коштами, що належать підприємству. Керівництво діяльністю здійснюється особами, що призначаються засновником підприємства.

Підприємство створене на невизначений термін.

Згідно із «Наказом про облікову політику» (див. дод. 6) і приймаючи до уваги те, що сільськогосподарське підприємство відповідає вимогам звичайного (не малого) підприємства, сплачує фіксований податок, передбачає обчислювати собівартість сільськогосподарської продукції тощо, то:

1) бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків, затвердженого Міністерством фінансів України наказом № 291 від ЗО листопада 1999 р. та діючих методичних рекомендацій Мінагрополітики;

2)     обов"язки щодо ведення обліку на підприємстві покласти на бухгалтерію господарства з

штатом працівників 3 чоловіка під керівництвом головного бухгалтера розподіл обов"язків між працівниками здійснює головний бухгалтер;

3)     облік на підприємстві ведеться за меморіально-ордерною формою обліку;

4)     первинний облік здійснюється за затвердженими формами;

5)     основні засоби беруться на облік за початковою вартістю придбання чи виготовлення або за справедливою вартістю в інших випадках надходження. Переоцінка основних засобів здійснюється при потребі згідно п.16-21 та 31-32 НП(С)БО 7 "Основні засоби";

6)     нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом, при якому враховується термін корисного використання.

Норми річних амортизаційних відрахувань до залишкової вартості:

1.         будівлі і споруди – 5 %;

2.                  силові машини – 24 %;

3.                  с/г машини і обладнання – 15 %;

4.                  транспортні засоби – 25 %;

5.                  інші основні засоби – 40 %.

7)     до малоцінних предметів відносяться об"єкти вартістю 1000 грн.; нарахування зносу на малоцінні та швидкозношувані предмети здійснюється при передачі їх в експлуатацію в розмірі 100% власності;

8)     облік матеріальних цінностей вести за загальноприйнятою методикою, використовуючи сальдовий метод та середньозважені ціни; при складанні річної фінансової звітності матеріали переоцінюються за меншою з оцінок (собівартістю придбання чи поточними цінами), те ж саме стосується готової продукції та молодняку тварин і тварин на відгодівлі;

9)    облік процесу виробництва має вестися на рахунку 23 та на рахунках класу 9 (рахунки класу 8 не використовуються) в розрізі госпрозрахункових підрозділів та існуючих об"єктів обліку;

10) загально виробничі та інші непрямі витрати розподіляються між окремими об"єктами виробництва пропорційно всім прямим витратам без вартості основних матеріалів; витрати на утримання машинно-тракторного парку розподіляти між об"єктами обліку витрат пропорційно обсягу робіт (часу роботи) техніки;

11) витрати на ремонт основних засобів включаються у витрати виробництва і розподіляються між окремими об"єктами виробництва пропорційно до бази, що характеризує використання відремонтованого об"єкта;

12) поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги здійснюється за чистою реалізаційною вартістю, яка при відображенні в балансі зменшується на суму створеного резерву. Резерв сумнівних боргів створюється на підставі аналізу платоспроможності за групами дебіторської заборгованості (або за даними про заборгованість окремих дебіторів:

13) собівартість незавершеного виробництва визначається на підставі даних аналітичного обліку (або іншим методом).

ПСП «Маяк» використовує 5 форм звітності, які включають в себе « Баланс Ф. № 1», «Звіт про фінансові результати Ф. № 2», «Звіт про рух грошових коштів Ф. № 3», «Звіт про власний капітал Ф. № 4», «Примітки до фінансової звітності Ф. № 5».

У зв^язку із внесенням змін до рахунків бухгалтерського обліку потрібно уточнити, що ПСП «Маяк» використовує рахунок 21, який за старим зразком називався «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» і за цією назвою ведеться облік (див. дод. 32). На даний момент рахунок 21 має назву «Поточні біологічні активи».

У зв^язку з повною автоматизацією ведення бухгалтерського обліку на ПСП «Маяк» господарські операції відображаються в пачках, до яких складаються меморіальні ордери. Так на підприємстві існує 15 пачок, які мають назву:

Пачка №1 «Каса (прибуток)», Пачка №2 «Каса (видаток)», Пачка №3 «Банк», Пачка №4 «Підзвітні особи», Пачка №5 «Різні рахунки», Пачка №6 «Міндобрива», Пачка №7 «Рух ВРХ», Пачка №8 «Запасні частини», Пачка №9 «Облік молока», Пачка №10 «Нарахування оплати», Пачка №11 «Нарахування податків», Пачка №12 «Склад№1»,Пачка №13 «Склад№2», Пачка №14 «Склад№3», Пачка №15 «Амортизація» (див. дод. 14-27)


2.                  Організація та вимоги до первинного обліку

 

Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на організацію і технологію виробництва. А значить і на побудову бухгалтерського обліку. Провідне місце в розвитку аграрних формувань займає тваринництво, яке представлене різними видами та статевовіковими групами тварин і птиці. Молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі складає особливу групу матеріальних оборотних засобів. За економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі є незавершеним виробництвом галузі тому, що вони постійно змінюють свою масу і обов^язково оцінку. Ці зміни пов^язані з витратами на утримання тварин і їх годівлю до моменту реалізації, забою чи переведення в основне стадо. Технологічні та організаційні особливості виробництва в цій галузі значною мірою впливають на організацію обліку і контролю, як функції управління.

На сьогодні методологія обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», собівартість їх вирощування визначається за П(с)БО 16 «Витрати». Справедливою вартістю тварин на вирощуванні і відгодівлі є їх відновлювальна вартість (вартість придбання), визначена П(с)БО 19 «Об^єднання підприємств». Вказані стандарти не достатньо розкривають особливості обліку виробництва в галузі тваринництва. З удосконаленням методології обліку потребує перегляду документація з первинного обліку надходження тварин та продукції тваринницької галузі.

Визначення об^єктів оперативного контролю залежить від технології й організації виробництва в кожному підрозділі. На рівні виробничого підрозділу об^єктом контролю є відповідне робоче місце. Оператори машинного доїння щоденно контролюють надій від кожної корови, завідувач фермою – від групи корів та загалом по підприємстві. За аналогічними об^єктами доцільно здійснювати контроль за витратами кормів та матеріалів. Джерелом даних для контролю на робочому місці є первинні документи, по підрозділу – зведені.

Документування є першою подією бухгалтерського обліку, яка включає реєстрацію та фіксацію інформації про факти, операції, процеси. За принципом повного висвітлення первинними бухгалтерськими документами слід оформляти всі без винятку первинні операції, які підлягають обліку.

З метою скорочення витрат праці на заповнення первинної документації з обліку надходження та руху тварин і тваринницької продукції, а в подальшому їх опрацювання, на ПСП «Маяк» використовується Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № 95) складати в одному примірнику, який на наступний день після складання передаватиметься в бухгалтерію, а замість другого примірника створюється Накопичувану відомість оприбуткування приплоду тварин (ф. № 95а) (див. дод. 32)

Крім того, в світовій практиці обліку, а в даний час і в нашій країні в молочному скотарстві використовують такий показник якості молока як вміст білка (%). Даний показник вимірюють за допомогою мілкотестера, що досить простий у використанні та не потребує особливих вмінь. Тому, я пропоную в Журнал обліку надою молока, для ведення обліку якості продукції одночасно з показником жирності молока, ввести – вміст білка. Завдяки визначенню вмісту білка в молоці можливо проконтролювати збалансованість раціонів за кормо-протеїновими одиницями та участь кожного працівника ферм у виробництві конкурентоспроможної продукції (див. дод. 31)

В кінці місяця непотрібно буде робити додаткові обчислення, а тільки перенести записи із Журналу у Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва (див. дод. 34), де і нараховуватиметься оплата праці операторам машинного доїння за надоєне молоко.

Недосконалість документального оформлення результатів обліку в галузях тваринництва це не єдиний недолік. Значення показника собівартості продукції в умовах ринкової економіки значно зростає, він стає одним із головних показників ефективності виробничого процесу. Належна організація обліку і контролю повинна забезпечувати своєчасну і повну інформацію про наявність худоби по кожній групі, документальне оформлення її надходження та вибуття за каналами, правильне відображення результатів вирощування і відгодівлі, своєчасне проведення інвентаризації та відображення її результатів.

Облік витрат повинен будуватися так, щоб відображалися всі витрати, понесені на виробництво продукції, формування її собівартості та визначення шляхів підвищення рентабельності виробництва. Проте, вибір складу статей і порядок обліку витрат залишається за власниками підприємств .

Відповідно до П(с)БО 16 «Витрати» до собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати. Не відносяться до собівартості продукції (робіт, послуг) та списуються прямо на фінансові результати адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Отже, інші види витрат, які теж за своєю економічною суттю складають частину поточних витрат, не включаються до калькуляції, а відшкодовуються загальною сумою з виручки чи валового доходу. Проте, існує неоднозначне ставлення щодо доцільності застосування такого способу калькулювання собівартості, оскільки у вітчизняній практиці вважалося необхідним складання точних калькуляцій, що включало в себе всі грошово-матеріальні витрати (в тому числі витрати на збут, відсотки за кредит, рекламу тощо).

Будь-яка ланка облікового процесу повинна мати конкретну мету та зміст, інакше суть обліку як такого буде не розкрита. З метою поглиблення обліку та підвищення його значимості необхідно створити облік за центрами відповідальності, метою якого є самоконтроль за споживанням виробничих ресурсів та, в разі потреби, виявлення причин відхилень від нормативів. До завдань за центрами відповідальності належить формування собівартості продукції (робіт, послуг) та визначення валового прибутку, а також

Для ведення обліку наявності і руху поголів^я в бухгалтерії
господарства ПСП «Маяк» планом рахунків передбачений рахунок 21
„Тварини на вирощуванні та відгодівлі ” - рахунок господарських
ресурсів за економічним змістом, основний, за структурою і призначенням
інвентарний, по відношенню до балансу активний. На дебеті відображається
сальдо початкове і кінцеве, операції на надходження тварин, а по
кредиту – операції на вибуття тварин.

На ПСП «Маяк» всі первинні документи по обліку робочого часу і виробітку виробничих працівників, підписанні керівниками структурних підрозділів господарства, в строки, встановлені планом документообігу, здаються в бухгалтерію підприємства. В бухгалтерії ці документи перевіряються з точки зору правильності заповнення показників щодо кількості і якості продукції або об"єму виконаних робіт і використання затверджених розцінок. Така перевірка здійснюється шляхом співставлення документів по обліку праці з зустрічними документами. Крім того бухгалтерія перевіряє повноту і правильність заповнення реквізитів документів, а також правильність проведених арифметичних розрахунків. Перевірені первинні документи з обліку робочого часу і виробітку працівників, підписані особами які проводили перевірку, передаються керівнику підприємства або його заступнику для затвердження.

Нарахування заробітної плати за чергову або навчальну відпустку, а також при звільнені з роботи до закінчення місяця та всіх інших виплат за невідпрацьований час оформляється "Розрахунком по заробітній платі (оплаті праці)" (ф. № 74), де обчислюється середній заробіток за місяць і за день, показуються усі види оплати та утримань, а також визначається сума, що належить до виплати.

Перевірені і затверджені первинні документи з обліку робочого часу і виробітку виробничих працівників підлягають групуванню за об"єктами обліку і окремими працівниками. Для цього використовують "Журнал обліку робіт і затрат" (ф. № 37), "Накопичувальну відомість обліку використання машинно-тракторного парку" (ф. № 37а), "Накопичувальну відомість обліку роботи вантажного автотранспорту" (ф. № 38), "Журнал обліку затрат в ремонтній майстерні" (ф. № 36), а також виробничі звіти (ф. № 18). Журнал (ф. № 37) ведеться по кожній бригаді або ланці (див. дод. 34). На його основі здійснюють щоденний контроль за дотриманням встановленої агротехніки вирощування сільськогосподарських культур і витрачанням матеріально-грошових засобів. Підсумкові дані журналу по культурах, видам робіт незавершеного виробництва в рослинництві, тваринництві, промислових виробництвах переносяться у виробничий звіт. Затрати у виробничому звіті групуються за кореспондуючими рахунками.

На протязі місяця первинні документи по обліку праці і виконаних робіт (облікові і дорожні листи, наряди, розрахунки і інші), групуються у зведеній (групувальній) відомості, в якій накопичуються дані про кількість годин, відпрацьованих кожним працівником за місяць, а також визначається сума нарахованої заробітної плати (оплати праці).

Після здійснення утримань визначають залишок заборгованості підприємства перед працівником на кінець місяця та суму, яка належить до видачі. Розрахунково-платіжні відомості, підписані керівником і головним бухгалтером підприємства, одночасно є особовими рахунками працюючих та оборотними відомостями до рахунку 70 "Розрахунки з оплати праці".

По закінченні трьох днів, встановлених для виплати заробітної плати, касир по кожному рядку платіжної відомості перевіряє підписи про одержання і підраховує суму виданої заробітної плати, а проти прізвищ осіб, які своєчасно не одержували заробітну плату, в графі "Розписка в одержанні" ставить штамп або пише від руки "Депоновано". Платіжна відомість закривається двома сумами: видано готівкою і депоновано.

Депоновані суми касир записує в реєстр невиданої заробітної плати (Ф.№ 1 П-ІІ). Після цього платіжні відомості і реєстр невиданої заробітної плати касир здає бухгалтеру для перевірки і виписки видаткового касового ордера про суму, яку потрібно внести на рахунок в банку. Видатковий касовий ордер реєструється в касовій книзі на загальних підставах. В об"яві на внесення готівкою вказується "Депоновані суми".

В подальшому кожна виплата депонованої заробітної плати здійснюється на підставі реєстру (або книги) невиданої заробітної плати і оформляється видатковим касовим ордером.

Таблиця 2.1

Перелік форм первинної облікової документації ПСП «Маяк»

Код форми

Назва форми

1

2

1)               ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

Ф № П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу
Ф № П-2 Особова картка
Ф № П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу
Ф № П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки
Ф № П-13 Табель обліку використання робочого часу

2)          ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Ф № П-53 Платіжна відомість

3)          ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Ф № КО-1 Прибутковий касовий ордер
Ф № КО-2 Видатковий касовий ордер
Ф № КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
Ф № КО-4 Касова книга

4)          ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

Ф № 807 Авансовий звіт

5)          ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Код 0401002 Платіжне доручення

6)          ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ

Ф № М-2 Доручення
Ф № М-3 Журнал реєстрації виданих доручень
Ф № М-4 Прибутковий ордер
Ф № М-8 Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)
Ф № М-9 Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох-п^яти найменувань матеріалів )
Ф № М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
Ф № М-12 Картка складського обліку матеріалів
Ф № М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі
Ф № М-19 Матеріальний звіт
Ф № М-21 Інвентаризаційний опис
Ф № М-22 Акт №_на списання матеріалів відкритого зберігання
Ф № 28а Лімітно-забірна картка №_

7)          ОБЛІК МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

Ф № МШ-2 Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
Ф № МШ-4 Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів

8)          ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Ф № ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
Ф № ОЗ-3 Акт на списання основних засобів
Ф № ОЗ-4 Акт на списання автотранспортних засобів
Ф № ОЗ-8 Картка обліку руху основних засобів
Ф № ОЗ-14 Розрахунок амортизації основних засобів
Ф № ОЗ-16 Розрахунок амортизації автотранспорту

3.                  Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємства.

 

На ПСП «Маяк», як на будь-якому господарюючому підприємстві існує робочий план рахунків, який використовується у бухгалтерському обліку підприємства. Наведемо робочий план рахунків ПСП «Маяк»:

Таблиця 3.1.

Робочий план рахунків ПСП «Маяк»

Синтетичні рахунки Субрахунки
1 2 3 4
Код Назва Код Назва
10 Основні засоби 103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
107 Робоча і продуктивна худоба
109 Інші основні засоби
13 Знос необоротних активів 131 Знос основних засобів
132

Знос інших необоротних матеріальних

активів

15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво
155 Формування основного стада
20 Виробничі запаси 201 Сировина і матеріали
203 Паливо
204 Тара і тарні матеріали
205 Будівельні матеріали
207 Запасні частини
208

Матеріали сільськогосподарського

призначення

21

Тварини на вирощуванні та

відгодівлі

211 Молодняк тварин на вирощуванні
212 Тварини на відгодівлі
219 Свині
220 Молодняк коней
22 МШП 22 За видами предметів
23 Виробництво 231 Рослинництво по культурах
232 Тваринництво по видах тварин
233 Автотранспорт
234 Тракторний парк
235 Промислове виробництво
236 Живе тягло
237 Електрифікація
238 Громадське харчування
26 Готова продукція 26 За видами готової продукції
27 Продукція с/г виробництва 27 За видами продукції
30 Каса 301 Каса в національній валюті
31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті
313

Інші рахунки в банку в національній

валюті

36

Розрахунки з покупцями та

замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними

покупцями

1 2 3 4
37 Розрахунки з різними дебіторами 372 Розрахунки з підзвітними особами
374 Розрахунки за претензіями
375 Розрахунки за відшкодування завданих збитків
377 Розрахунки з іншими дебіторами
40 Статутний капітал 40 За видами капіталу
41 Пайовий капітал 41 За видами капіталу
42 Додатковий капітал 42 Інший додатковий капітал
43 Резервний капітал 43 За видами капіталу
48

Цільове фінансування і цільові

надходження

48 За об^єктами фінансування
60 Короткострокові позики 601

Короткострокові кредити банків у

національній валюті

640 Фіксований с/г податок
64

Розрахунки з податками й

 платежами

641 Розрахунки за податками
642 Розрахунки за обов^язковими платежами
643 Податкові зобов^язання
645 Податок за забруднення НС
65 Розрахунки за страхування 651 За пенсійним забезпеченням
652 За соціальним страхуванням
653 За страхуванням на випадок безробіття
654 За індивідуальним страхуванням
66 Розрахунки з оплати праці 661 Розрахунки за заробітною платою
70 Дохід від реалізації 701 Дохід від реалізації готової продукції
702 Дохід від реалізації товарів
703 Дохід від реалізації робіт, послуг
79 Фінансові результати 791 Результати основної діяльності
90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізації готової продукції
902 Собівартість реалізованих товарів
903 Собівартість реалізованих робіт і послуг
91 Загально виробничі витрати 91 За видами витрат
92 Адміністративні витрати 92 За видами витрат

 

В таблиці 3.2. показано взаємозв^язок регістрів аналітичного і синтетичного обліку ПСП «Маяк»:

Таблиця 3.2.

Регістри аналітичного і синтетичного обліку ПСП «Маяк»

Назва реєстрів синтетичного обліку Код Назва реєстрів аналітичного обліку Код
1 2 3 4
Облік грошових коштів та грошових документів
Журнал №1 за кредитом рахунків 30,31,33

Відомість 1.1 за дебетом рахунка 30,

Відомість 1.2 за дебетом рахунка 31,

Відомість 1.3 за дебетом рахунка 33,

Зведений реєстр по касі за дебетом рахунків 30,31,33

1 2 3 4
Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов^язань

Розділ І Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 36,37,63,68)

Розділ ІІ Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов^язань (за кредитом рахунків 53,64)

Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками,

Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами,

Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками,

Відомість 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями,

Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

Облік необоротних активів
Розділ І Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 13) Відомість нарахування зносу основних засобів
Облік витрат

Розділ І Журналу 5 за кредитом рахунків 90,92,93,94,95,97 і розділу ІІ Журналу 5 за кредитом рахунків з журналів 1,3,4,6

Розділ ІІІ Журналу 5 за кредитом рахунків 20,22,23,65,66,91,27

Книга заробітної плати (зведений реєстр),

Матеріальний звіт

М-19
Облік доходів і результатів діяльності
Журнал 6 за кредитом рахунків 70,71,74,79 Зведена відомість по реалізації
Облік власного капіталу
Журнал 7 за кредитом рахунка 48

Відомість 7.1 аналітичних даних рахунка 42 «Додатковий капітал»,

Відомість 7.2 аналітичних даних рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

Головна книга
Бухгалтерська довідка

3.1. Облік активів

 

3.1.1. Облік необоротних активів

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Він набув чинності з 1 липня 2000 року.

Основні визначення, що наведені в положенні (стандарті):

Необоротні активи — всі активи, що не є оборотними. Це матеріальні, нематеріальні та фінансові активи підприємства, строк корисного використання (експлуатації) яких перевищує 12 місяців або операційний цикл.

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного вико­ристання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об"єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з"єднаних предмети? одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійною.

Якщо один об"єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об"єкт основних засобів.

Група основних засобів — сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.

Об"єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

Одиницею обліку основних засобів є об"єкт основних засобів.

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об^єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів призначено рахунок 10 «Основні засоби». За дебетом рахунку відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов^язана з поліпшенням об^єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об^єкта; за кредитом — вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об^єкта основних засобів; сума уцінки основних засобів.

ПСП «Маяк» у своїй господарській діяльності використовує такі субрахунки рахунку 10 «Основні засоби»:

103 «Будинки та споруди»

104 «Машини та обладнання»

105 «Транспортні засоби»

107 «Робоча і продуктивна худоба»

109    «Інші основні засоби»

На субрахунку 103 «Будинки та споруди» ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель. Облік доцільно вести за такими групами:

1)     будинки виробничо-господарського, соціально-культурного (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, лабораторій та ін.) та іншого призначення;

2)     будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

3)     водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам^ятники, загорожі та інше.

На субрахунках 104 «Машини та обладнання» обліковуються силові машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням в окремі підгрупи:

1)  силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію воли, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну;

2)     робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3)     вимірювальні прилади – дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4)  регулюючі прилади та пристрої – киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5)      обчислювальна техніка – електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

6)     комп^ютерна техніка і її комплектуючі – комп^ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп^ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

На субрахунку 105 «Транспортні засоби» з виділенням на окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:

1)     автомобільний транспорт (автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

2)     гужовий транспорт (вози, сани та ін.);

3)     виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки та ін.);

4)     запасні частини до транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницю відносяться до основних засобів.

 На субрахунку 107 «Робочі і продуктивні тварини» обліковуються із поділом на окремі підгрупи:

1)         робоча худоба;

2)                 продуктивна худоба;

3)                 племінна худоба;

4)                 службові собаки.

 На субрахунку 109 «Інші основні засоби» ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 «Основні засоби».

Облік необоротних матеріальних активів ведеться також на рахунках 11, 12, 18, але на ПСП «Маяк» вони не використовуються згідно з робочим планом рахунків.

Облік придбання основних засобів у ПСП «Маяк» наведено в таблиці 3.3:

Таблиця 3.3.

Відображення в обліку придбання основних засобів ПСП «Маяк»

Зміст операції Дт Кт
1 Передплачено за об"єкт основних засобів 371 311
2 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 644
3 Відображено податкові розрахунки з ПДВ 644 371
4 Списана вартість послуг з доставки об"єкту власним автотранспортом 152 23
5 Списані витрати на відрядження 152 372
6 Списана оплата праці 152 661
7 Списана вартість використаних матеріалів 152 201
8 Відображена вартість послуг залізниці з доставки об"єкту до станції призначення 152 631
9 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631
10 Оплачені послуги залізниці 631 311
11 Оприбутковано об"єкт основних засобів за вартістю витрат на придбання та доставку 10 152

3.1.2. Облік оборотних активів

Основу оборотних активів підприємства складають його запаси. Під запасами розуміються різноманітні матеріальні активи, які використовуються або будуть використовуватися у виробничій діяльності і містять у собі різноманітні матеріали, товари, готову продукцію і незавершене виробництво. Застосування критеріїв визнання і різноманітних методів оцінки запасів безпосередньо впливає на показники фінансової звітності.

Визначення поняття запасів, порядок їх оцінки і відображення в бухгалтерському обліку наведені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» (далі – П(С)БО 9).

Норми П(С)БО 9 не поширюються на:

• незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, безпосередньо пов^язані з будівництвом;

• фінансові активи;

• молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації запасів відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відповідно до проекту міжнародного стандарту (ІАS) «Сільське господарство» усі біологічні активи оцінюються за чистою вартістю реалізації. Після затвердження проекту цього стандарту всі сільськогосподарські підприємства, що використовують міжнародні стандарти, повинні застосовувати даний стандарт. В Україні поки не існує подібного національного стандарту, таким чином згідно з пунктом 6 П(С)БО 9 до складу запасів включені молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського і лісового господарства за умови, що вони оцінюються відповідно до П(С)БО 9.

Відповідно до пункту 4 П(С)БО 9 запаси – це активи, які:

утримуються для подальшого продажу;

• знаходяться у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукції виробництва;

• утримуються для використання у виробництві продукції (при виконанні робіт, наданні послуг), а також управління підприємством.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

сировину, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності;

• незавершене виробництво;

• готову продукцію;

• товари;

• малоцінні і швидкозношувані предмети (далі МШП), які використовуються на підприємстві протягом не більше року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;

• молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства (якщо вони оцінюються згідно з П(С)Б0 №9).

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування запасів або однорідна група. Для відображення запасів в бухгалтерському обліку Планом рахунків, передбачено клас 2 «Запаси».

До складу запасів підприємства не включають товарно-матеріальні цінності, що є власністю інших фізичних та юридичних осіб (товарно-матеріальні цінності на відповідальному зберіганні тощо); товарно-матеріальні цінності, які отримані від постачальника, але забраковані покупцем і підлягають поверненню; товари прийняті на комісію для продажу.

 Досліджуване підприємство – ПСП «Маяк» в аналітичному обліку використовує такі субрахунки класу 2 «Запаси»:

20 Виробничі запаси

21 Тварини на вирощуванні та відгодівлі

22 Малоцінні та швидкозношувані предмети

23 Виробництво

26 Готова продукція

27 Продукція сільськогосподарського виробництва

Рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

За дебетом рахунку 20 «Виробничі запаси» відображаються надходження запасів на підприємство, їх оцінка, за кредитом — витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.

Рахунок 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух: тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.

Надходження на ПСП «Маяк» тварин на відгодівлю відповідно до Плану рахунків відображаються такими записами (таблиця 3.4.):

Таблиця 3.4.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі на ПСП «Маяк»

п/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи
Дт Кт
1 2 3 4

У випадку наступної оплати

1

Оприбутковано молодняк тварин, закуплений

у постачальників

211 631
2

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

(за наявності податкової накладної)

641 631
3 Відображено вартість доставки молодняку тварин стороннім автотранспортним підприємством 211 631
4

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

(за наявності податкової накладної)

641 631
5 Оплачено вартість отриманого молодняку тварин 631 311
6 Оплачено вартість наданих автотранспортних послуг 631 311

У випадку попередньої оплати

7 Перераховано передоплату постачальнику тварин 371 311
8 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ  (за наявності податкової накладної) 641 644
9 Перераховано передоплату сторонньому автотранспортному підприємству 371 311
10 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної) 641 644
1 2 3 4
11 Оприбутковано молодняк тварин, закуплених у постачальників 211 631
12 Включено до первісної вартості придбаного молодняку тварин вартість його транспортування 211 631
13 Списано суму ПДВ 644 631
14 Проведено зарахування заборгованостей 631 371

Постачальниками тварин, крім сторонніх підприємств, може бути населення. Надходження тварин на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарські підприємства від населення відображається обліку по дебету субрахунку 211 і кредиту субрахунку 685. У випадку прийняття від населення худоби для реалізації така операція в бухгалтерському обліку відображається по дебету субрахунку 218 і кредиту субрахунку 685.

Крім того, тварини можуть надходити на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарське підприємство шляхом вибраковування їх з основного стада. В цьому випадку первісна вартість тварин списується з кредиту субрахунку 107 “Робоча і продуктивна худоба ” до дебету субрахунку 211.

Накопичення витрат на відгодівлю тварин слід здійснювати на рахунку 23 субрахунок 232 «Тваринництво».

Схема кореспонденції рахунків, що відображає операції з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби на ПСП «Маяк» має вигляд:


Таблиця 3.5.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби на ПСП «Маяк»

п/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи
Дт Кт

Відгодівля тварин на вирощуванні

1 Витрачено комбікорм для годування тварин 23 208
2 Нараховано заробітну плату працівникам тваринництва, зайнятим доглядом і обслуговуванням тварин 23 661
3 Нараховано на фонд оплати праці збори до соціальних фондів 23 651, 652, 653
4 Нараховано знос основних засобів 23 131
5 Розподілено загальновиробничі витрати на виробництво 23 91
6 Оприбутковано отриманий приріст живої маси тварин на відгодівлі (за собівартістю) 211 23

Приплід тварин

7 Оприбутковано приплід молодняку продуктивної худоби 21 23

Вибуття тварин, що перебувають на відгодівлі та вирощуванні, може відбуватися у результаті:

-           продажу тварин;

-           переведення тварин до основного стада;

-           виявлення нестачі та розкрадання тварин;

-           падежу у зв^язку з епідемією і стихійним лихом.

Операції, пов"язані з вибуттям тварин, відображаються такими записами:

 

Таблиця 3.6.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операції вибуття тварин ПСП «Маяк»

№ п/п Зміст господарської операції Бухгалтерські записи
Дт Кт
1 Переведено молодняк тварин до основного стада 155 21
2 Оприбутковано тварини, переведені до основного стада 107 155
3 Реалізовано покупцям тварини на вирощуванні та відгодівлі 361 701
4 Відображено суму податкових зобов^язань щодо ПДВ 701 641
5 Списано собівартість реалізованих тварин 901 21
6 Сформовано фінансовий результат:
- списано собівартість реалізованих тварин 791 901
- списано дохід від реалізації готової продукції 701 791
7 Отримано грошові кошти за реалізованих тварин 311 361
8 Відображено виявлену суму нестачі тварин на вирощуванні та відгодівлі:
- підприємствами, що не використовують рахунки класу 8 “Витрати за елементами ” 947 21
9 Зараховано балансову вартість тварин на позабалансовий рахунок 07 “Списані активи ” одночасно зі списанням таких цінностей 072
10 Відображено виникнення дебіторської заборгованості та доходу після встановлення винної особи на загальну суму належної до відшкодування шкоди, розраховану згідно з Порядком № 116 375 716
11 Списано із позабалансового рахунка 07 “Списані активи ” балансову вартість тварин, яких не вистачає, одночасно зі списанням суми збитку на винну особу 072

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у складі запасів.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом – за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні на склад з експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід».


Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб підприємства.

Рахунок 23 «Виробництво» призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).

Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:

• промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;

• підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт;

• підприємств транспорту та зв^язку на надання послуг;

• науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

• підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

• підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійснення діяльності з продажу товарів;

• дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;

• інших підприємств та організації};

• допоміжних (підсобних) виробництв;

• на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасових споруд, демонтаж припиненого будівництвом об^єктів).

За дебетом рахунку 23 «Виробництво» відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом – суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пару, транспортних і ремонтних послуг тощо).

Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво» ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.

Рахунок 26 «Готова продукція» призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам. Вироблена готова продукція зараховується на баланс за первісною вартістю.

За дебетом рахунку 26 «Готова продукція» відображається надходження готової продукції власного виробництва.

При списанні готової продукції з рахунку 26 «Готова продукція» сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на залишок готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26 «Готова продукція» і дебетом відповідних рахунків. Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.

Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції.

Продукція сільськогосподарського виробництва поточного року обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду доводять до фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартість продукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на облік за поточними (діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка виявляється в юнці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції і на інші рахунки, на які ця продукція була списана протягом року.

За дебетом рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом – вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень. Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.


 

3.2. Облік зобов^язань

 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов^язання розкриті у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 «Зобов^язання». Загальне поняття зобов^язань визначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», у відповідності до якого зобов^язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Зобов^язання виникає при отриманні активу, укладанні підприємством невідмовної угоди про придбання відповідного активу.

Зобов^язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов^язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

В бухгалтерському обліку зобов^язання поділяються на:

• довгострокові;

• поточні;

• забезпечення;

• непередбачені зобов^язання.

Зобов^язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов^язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та якщо до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов^язання на довгострокове.

Довгострокове зобов^язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов^язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов^язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо:

• позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов^язання внаслідок порушення;

• не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові зобов^язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов^язання.

Поточні зобов^язання включають:

короткострокові кредити банків;

• поточну заборгованість за довгостроковими зобов^язаннями;

• короткострокові векселі видані;

• кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;

• поточну заборгованість: з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків;

• інші поточні зобов^язання.

Поточні зобов^язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Склад кредиторської заборгованості та її відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності наведено у таблиці 3.7.

Таблиця 3.7.

Відображення кредиторської заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності ПСП «Маяк»

Склад кредиторської заборгованості Рядок балансу Рахунки бухгалтерського обліку
Довгострокові зобов"язання
Довгострокові кредити банків 440 501,502,503,504
Інші довгострокові фінансові зобов"язання 450 505,506,511,512,521,522, 523
Відстрочені податкові зобов"язання 460 54
Інші довгострокові зобов"язання 470 531,532,55
Поточні зобов"язання
Короткострокові кредити банків 500 601,602,603,604,605,606
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 611,612
Короткострокові векселі видані 520 621,622
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 631,632
Поточна заборгованість за розрахунками:
- з авансів одержаних 540 681
- з бюджетом 550 641,643,644
- з позабюджетних платежів 560 642
- зі страхування 570 651,652,653,654,655       
- з оплати праці 580 661,662
- з учасниками 590 671,672
- із внутрішніх розрахунків 600 682, 683
Інші поточні зобов"язання 610 684, 685

Зобов^язання можуть мати юридичну силу внаслідок укладених угод або статутних вимог (кредиторська заборгованість за отримані товари, роботи, послуги). Погашаючи зобов^язання, підприємство віддає засоби (ресурси), що втілюють у собі економічні вигоди, з метою задоволення претензій кредитора. Погашення існуючого зобов^язання може здійснюватись шляхом сплати грошових коштів, передачі інших активів, надання послуг, заміни даного зобов^язання іншим, перетворення зобов^язання на капітал. Борг може бути анульованим, коли боржник офіційно на законній підставі або за згодою кредитора звільняється від прийнятих на себе зобов^язань. Списання (анулювання) зобов^язань не призводить до зменшення ресурсів платника, але збільшує прибуток підприємства і сприяє виникненню зобов^язань з оподаткування.

У балансі ПСП «Маяк» (див. дод. 35) відображені лише поточні зобов^язання, оскільки довгострокові зобов^язання не виникають в ході здійснення господарських операцій. А саме в IV розділі балансу «Поточні зобов^язання» відображається кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

3.2.1. Облік поточних зобов^язань за товари, роботи, послуги

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержанні товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ПСП «Маяк» використовує рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». На кредиті рахунку 63 відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, на дебеті – її погашення, списання тощо.

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" має такі субрахунки:

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками",

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками",

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

Кореспонденція по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" наведена у таблиці 3.8.

Таблиця 3.8.

Кореспонденція по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ПСП «Маяк»

Зміст операції Кореспондуючий рахунок
1 2 3
Операції по дебету рахунку
1 Погашення заборгованості за товари, роботи, послуги шляхом:
- перерахування коштів з рахунку в банку 31 "Рахунки в банках"
- передачі векселя, одержаного від покупців 34 "Короткострокові векселі одержані"
- взаємозаліку (бартер) 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
- перерахування коштів за рахунок короткострокової позики банку 60 "Короткострокові позики"
- видачі короткострокового векселя 62 "Короткострокові векселі видані"
2 Списання заборгованості, строк позовної давності по якій минув 74 "Інші доходи"
Операції по кредиту рахунку
1 Належить постачальникам і підрядчикам за:
- придбані (споруджені) основні засоби 15 "Капітальні інвестиції"
1 2 3
- виробничі запаси 20 "Виробничі запаси"
- молодняк тварин та тварин на вирощуванні і відгодівлі 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
- малоцінні предмети 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
- товари 28 "Товари"
- виконані роботи, надані послуги 80 "Матеріальні витрати" 23 "Виробництво"
2 Відображення податкового кредиту по податку на додану вартість 64 "Розрахунки за податками й платежами"
3 Відображення кредиторської заборгованості за виконані роботи, надані послуги:
- з ремонту техніки 91 "Загально виробничі витрати"
- з опалення, освітлення, охорону 92 "Адміністративні витрати"
- з аудиту, експертної оцінки, зв"язку 92 "Адміністративні витрати"

 

3.2.2. Облік розрахунків з оплати праці

Створення належної системи обліку оплати праці передбачає організацію належного контролю за її витрачанням в сільськогосподарських підприємствах.

На ПСП «Маяк» використовується відрядна форма оплати праці, тобто в основу розрахунку заробітної плати береться кількість виконаної роботи і розцінка за її одиницю.

Розрізняють два види заробітної плати - основна і додаткова; перша на - нараховується за затрачену на підприємстві працю, тобто за затрачений час, а друга - за невідпрацьований час, який має бути оплачений (час відпустки, виконання державних і суспільних обов"язків та ін.).

Для розрахунків з робітниками за видами основної і додаткової заробітної плати (оплати праці), преміях, допомоги з тимчасовій непрацездатності та інших виплатах за рахунок фонду оплати праці ведеться на рахунку № 66 "Розрахунки з оплати праці". Цей рахунок має два субрахунки: 1 "Розрахунки за заробітною платою" і 2 "Розрахунки за іншими виплатами". По кредиту рахунку № 66 відображається грошима і натурою основна і додаткова оплата праці, допомога по тимчасовій непрацездатності тощо, а по дебету - суми, видані на руки, а також утримання з нарахованої заробітної плати (оплати праці).

По субрахунку 2 відображаються розрахунки з робітниками і службовцями із невиданої в строк заробітної плати.

ПСП «Маяк» використовує безавансовий порядок розрахунків з оплати праці за першу половину місяця. У цьому випадку на підприємстві замість планового авансу працівникам нараховують заробітну плату за першу половину місяця за фактично виконану роботу, вироблену продукцію чи фактично відпрацьований час.

Відображення операцій по нарахуванню оплати праці в сільськогосподарських підприємствах залежить від ведення обліку витрат виробництва.

На ПСП «Маяк» не використовується 8 клас рахунків.

Кореспонденція рахунку з оплати праці в ПСП «Маяк» наведено в таблиці 3.9:

Таблиця 3.9.

Кореспонденція рахунку з оплати праці ПСП «Маяк»

Номер операції Зміст операції Дт Кт
1

Нарахована заробітну плату (оплату праці) за роботи:

- з ремонту будинків, споруд, машин і обладнання та інших основних засобів та

догляду за технікою

23,91 66
2 - по доставці матеріалів, тварин на вирощуванні та відгодівлі, малоцінних і швидкозношуваних предметів 20,21,22,27,28 66
3

Нараховано заробітну плату (оплату праці) працівникам, зайнятим:

- у рослинництві, тваринництві, промисловому виробництві

231,232,233 66
4 - на роботах у ремонтній майстерні та інших допоміжних виробництвах, а також по догляду за технікою 234,91 66
5

- управлінням (обслуговуванням) окремих галузей (рослинництво, тваринництво, промислове виробництво)

- підприємства в цілому

91

 92

66
6 Нараховано оплату праці за роботу з виправлення браку в основних та допоміжних і обслуговуючих виробництвах 24 66
7 Нараховано оплату праці за роботи в їдальні та інших підрозділах побутового обслуговування працівників 23, 949 66
8

Нараховано оплату праці за роботи:

- по капітальному будівництву, яке здійснюють господарським способом; садінню і вирощуванню багаторічних засаджень; доставці придбаних машин і обладнання, а також за вантажно-розвантажувальні роботи та доставку придбаної худоби основного стада працівникам;

- за вантажно-розвантажувальні та інші роботи з реалізації продукції

- за роботи по ліквідації основних засобів

151, 152, 155

93

972

66

66

9 Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів соціального страхування 652 66
10 Видана натуральна оплата праці продукції за цінами, визначеними діючими Положеннями про оплату праці 66 701
11 Виплачено заробітну плату (оплату праці), включаючи депоновану заборгованість 66 30
12 Утримано із заробітної плати податки, які підлягають перерахуванню до бюджету 66 64
13 Утримано із заробітної плати суми по індивідуальному страхуванню та відрахування до пенсійного фонду та на інші соціальні потреби 66 65
14 Депоновано заробітну плату (оплату праці) 66 66
15 Утримано із заробітної плати заборгованості по відшкодуванню матеріального збитку 66 375

 

3.2.3. Облік розрахунків зі страхування

Облік розрахунків за зборами на обов"язкове державне пенсійне забезпечення, обов"язкове соціальне страхування, на обов"язкове соціальне страхування на випадок безробіття, за індивідуальне страхування персоналу підприємства, страхування майна та щодо інших розрахунків за страхуванням ведеться на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням"

На кредиті рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов"язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" ПСП «Маяк» має такі субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

654 "За індивідуальним страхуванням"

ПСП «Маяк» сплачує такі страхові платежі, як:

1)          страхові внески в пенсійний фонд України 19,92% до нарахованої оплати праці щомісячно, за рахунок роботодавця, та 2% з оплати праці що рахунок працюючого;

2)          страхові внески до Центру зайнятості на випадок безробіття 1,3% від нарахованої оплати праці (крім лікарняних) та 0,5% від нарахованої оплати праці з працюючого (не утримується 0,5% з працюючих пенсіонерів за віком та лікарняних);

3)          страхові внески до фонду нещасних випадків 0,2% від нарахованої оплати праці (крім лікарняних) з роботодавця;

4)          страхові внески до Фонду по тимчасовій непрацездатності з роботодавця 1,5% до нарахованої оплати праці за мінусом лікарняних та 0,5% з працюючого, якщо його заробіток до 633 грн., та 1%, якщо його заробіток крім лікарняних більше ніж 633 грн.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Порядок відображення операцій на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" в ПСП «Маяк» наведено у таблиці:

Таблиця 3.10.

Порядок відображення операцій на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" ПСП «Маяк»

Зміст операції Кореспондуючий рахунок
Операції по кредиту рахунку
1 Нараховані внески до фондів страхування у випадках, коли ці внески включаються до виробничої собівартості 23 "Виробництво"
2 Повернуто переплати або надходження коштів із фондів страхування 31" Рахунки в банках"
3 Нараховані внески до фондів страхування за рахунок нарахованої заробітної плати 66 "Розрахунки з оплати праці"
4 Нараховані внески до фондів страхування і віднесено до складу відповідних витрат

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності" 99 "Надзвичайні витрати"

Операції по дебету рахунку
1 Перераховано кошти до фондів страхування 31 "Рахунки в банках"
2 Списано заборгованість перед фондами страхування 74 "Інші доходи"

 

3.2.4. Облік розрахунків з бюджетом

Для узагальнення інформації про стан розрахунків підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, у плані рахунків передбачено рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами". Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.

На кредиті рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, на дебеті — сплата податків, їх списання та належні до відшкодування з бюджету суми.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:

641 "Розрахунки за податками"

642 "Розрахунки за обов"язковими платежами"

643 "Податкові зобов"язання"

644 "Податковий кредит"

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).

Для зручності на ПСП «Маяк» по кожному окремо взятому податку (податок на прибуток, податок на додану вартість, прибутковий податок, тощо) відкрито субрахунки другого порядку, наприклад 641.1 "Податок на додану вартість", 641.2 «Податок на прибуток», 641.4 «Податок з власників транспортних засобів», 641.5 «Податок на землю», 641.7 «Податок з доходів фізичних осіб».

На субрахунку 642 "Розрахунки за обов"язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов"язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки з страхування", тобто це розрахунки за платежами до інноваційного фонду, за розрахунками по збору за забруднення навколишнього середовища, за використання навколишнього середовища тощо.

На субрахунку 643 "Податкові зобов"язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов"язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.

Порядок відображення операцій на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" на ПСП «Маяк» приведено у таблиці 3.11:

Таблиця 3.11.

Порядок відображення операцій на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" в ПСП «Маяк»

Зміст операції Дебет рахунків
Операції по дебету рахунку
1 Перераховано кошти в погашення заборгованості по податках та платежах 31 «Рахунки в банках»
2 Одержано суми відшкодування податкових зобов"язань (напр. по ПДВ) 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
3 Зараховано переплату з одного виду податків в рахунок сплати інших 64 ‘Розрахунки за податками й платежами"
4 Списання заборгованості по податках та платежах у випадках, передбачених законодавством 74«Інші доходи»
Операції по кредиту рахунку
1 Нарахування податків, що включаються у собівартість виробництва 23«Виробництво»
2 Одержано на поточний рахунок відшкодування за податками та переплат платежів 31 «Рахунки в банках»
3 Утримано з оплати праці прибутковий податок 66 "Розрахунки з оплати праці"
4 Належить до сплати податків, що включаються до ціни реалізації 70 «Доходи від реалізації»
5 Нарахування податків, які включаються до складу витрат 91 92 93 94

"Загальновиробничі витрати"

"Адміністративні витрати"

"Витрати на збут"

"Інші витрати операційної діяльності"

6 Нарахування податку на прибуток та фіксованого податку 98 "Податки на прибуток"

Облік розрахунків по податках та інших обов^язкових платежах ПСП «Маяк» наведено в таблиці 3.12:


Таблиця 3.12.

Облік розрахунків по податках та інших обов^язкових платежах ПСП «Маяк»

Вид податку (платежу) Об^єкт оподаткування Джерело оплати Ставка податку Пільги, якими користується п-во Код рахунку Форма звітності Місце подання Строк подання
Податок на додану вартість (ПДВ)

Реалізована с/г продукція власного виробництва.

Реалізована продукція не с/г призначення

Власні кошти, продукція власного виробни-цтва

20%

20%

14010136 14010100 Податкова декларація з ПДВ ДПІ До 20 числа наступного місяця за звітним
Фіксований сільсько-госпо-дарський податок Земельна ділянка, яка перебуває у власності Власні кошти, продукція власного виробництва Залежно від грошової оцінки землі по області +15% від вартова землі До 1 січня 2009р. 14010130 Розрахунок фіксованого податку ДПІ До 31 січня
Орендна плата за землю Земельні ділянки Власні кошти, продукція власн-ого вироб-ництва Згідно догово-ру оренди - 14010120 Розрахунок земельного податку, договір оренди ДПІ До кінця місяця, наступного за звітним

Збір за забруднення

навколиш-нього природного

середовища

Обсяги викидів,ви-користа-ння пального відходів Власні кошти, продукція власного виробництва Фак-тичні обсяги викидів, використаного пально-го, розміще-но відходів - 140101112 Розрахунок збору за забрудненнями навколишнього середовища ДПІ До 15 числа після звітного кварталу

Податок з власників

транспорт-них засобів та інших самохідних машин і механізмів

Транспорт Власні кошти, продукція власного виробництва За об^єм 100 см3 об^єму циліндрів двигуна Код пільги-12020010 12020100 Розрахунок суми податку з власників транспорт ран засобів ДПІ До 10 березня
Податок з доходів найманих осіб Наймані особи Власні кошти, продукція власного виробництва 15% до оплати праці за мінусом пенсійних внесків, фонду зайнято-сті, ф. на тим час. непрац. - 14010154 Розрахунок суми податку з доходів найманих осіб ДПІ До кінця місяця, наступного за звітним

Як видно за показниками таблиці, підприємство сплачує два види ПДВ – з реалізації с/г продукції власного виробництва і з реалізації продукції не с/г призначення (куплена).

Податок на додану вартість від реалізації с/г продукції власного виробництва перераховується на окремий рахунок в банку, з якого підприємство може перераховувати кошти за закупівлю ПММ, міндобрив та гербіцидів, насіння та господарського матеріалу, кормів, запчастин, електроенергію (див. дод. 12).

Платники фіксованого сільськогосподарського податку згідно із Законом України “Про фіксований сільськогосподарський податок ” від 17.12.1998 р. № 320-ХІV, зі змінами і доповненнями, звільнені від сплати збору на обов"язкове державне пенсійне страхування, збору на обов"язкове соціальне страхування, в тому числі на випадок безробіття, в частині нарахувань на фонд оплати праці (див. дод. 11)

 

3.2.5. Облік інших поточних зобов^язань

ПСП «Маяк» в пасиві балансу в статті «Інші поточні зобов^язання» відображає суму по 685 рахунку «Розрахунки за аліментами».

Перелік видів доходів, що враховуються при стягненні аліментів, регламентується Постановою №146. До таких видів доходів, зокрема, належать:

1. Основна зарплата (відповідно до посадового окладу, тарифної ставки, відрядних розцінок);

2. Усі види доплат і надбавок до зарплати;

3. Грошові і натуральні премії;

4. Оплата за понаднормову роботу, за роботу у святкові і вихідні дні;

5. Зарплата, що зберігається за час відпустки, а також отримана при звільненні компенсація за відпустку, невикористану протягом декількох років;

6. Зарплата, що зберігається за час виконання державних і суспільних обов^язків, а також в інших випадках збереження середньої заробітної плати;

7. Винагорода за загальні річні підсумки роботи підприємств і організацій;

8. Одноразова винагорода (процентні надбавки) за вислугу років;

9. Допомога по державному соціальному страхуванню, а також допомога по тимчасовій непрацездатності, що встановлена в колективних сільськогосподарських підприємствах;

10. Доплати до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачувані за рахунок підприємств;

11. Суми, які виплачуються для відшкодування витрат у зв^язку з втратою непрацездатності внаслідок каліцтва чи погіршення здоров^я, за винятком сум відшкодування витрат на догляд за потерпілим, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;

12. Інші види заробітку і доходів, зазначені в Переліку № 146.

Аліменти утримуються з зарплати і додаткових виплат, як по основному місцю роботи, так і на роботі за сумісництвом. Якщо на тому самому підприємстві працівник крім основної зарплати одночасно одержує грошові виплати за роботу по сумісництву, аліменти стягуються як з основного заробітку, так і з доходів по сумісництву. Варто звернути увагу на особливості визначення доходів при стягненні аліментів у деяких категорій працівників.

У членів колективних сільськогосподарських підприємств відрахування здійснюються із сум, одержуваних за роботу в цих господарствах, включаючи вартість натуральних виплат.

 У фермерів і осіб, що працюють у сільському господарстві на сімейному підряді, аліменти утримуються наприкінці року, після реалізації продукції, вирощеної у власному господарстві.

3.3. Облік власного капіталу

 

Згідно національних положень бухгалтерського обліку власним капіталом визнається частка в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов"язань. Але це визначення не розкриває суті категорії - власний капітал.

Складові власного капіталу поділяються за двома критеріями. По-перше, за вимогами законодавства щодо реєстрації внесків учасників — виділяється статутний капітал, реєстрація якого є обов"язковою та інший не реєстрований капітал. По-друге, за джерелами створення — виділяється статутний і пайовий капітал які формуються за рахунок внесків засновників, резервний капітал - формується тільки за рахунок прибутку, формування додаткового капіталу проводиться за рахунок всіх джерел, що є в розпорядженні підприємства, зокрема, додаткові внески засновників, прибуток, вартість безоплатно наданих підприємству активів. Статутний і додатковий капітал виконують різні функції. Так, статутний капітал - це первісне джерело інвестування і формування майна підприємства. На відмиту від додаткового, він забезпечує регулювання відносин власності і управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановлену законодавством суму.

Капітал підприємства, створення різних резервів та отримання фінансування відображається на рахунках 4 класу нового плану рахунків бухгалтерського обліку. В пасиві балансу власний капітал і різні резерви відображаються в різних розділах, таким чином 1 розділ пасиву балансу включає в себе суми що відносяться тільки до власного капіталу. Одним з невід"ємних компонентів фінансової звітності є звіт про власний капітал. Зміст і форма даного звіту розкривається положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про власний капітал" і торкається підприємств, організацій і інших юридичних суб^єктів всіх форм власності за винятком банків і бюджетних організацій.

В першому розділі пасиву балансу ПСП «Маяк» відображено записи по таких статтях, як «Пайовий капітал», «Інший додатковий капітал» та «Нерозподілений прибуток (збиток)».

На відміну від господарських товариств в сільськогосподарських кооперативах закон не вимагає реєстрації в статуті розміру пайового капіталу кооперативу та не встановлює процедури проведення змін в розмірі пайового капіталу. Відповідно до цих особливостей законодавчого регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів і побудовано облік власного капіталу. Оскільки його розмір не зареєстрований, то відповідно і на кредиті рахунку 41 "Пайовий капітал" обліковується фактично внесена сума пайового капіталу. Таким чином, не виникає потреби у використанні додаткового рахунку, тобто формування пайового фонду відображається безпосередньо на кредиті рахунку 41 "Пайовий капітал" в кореспонденції з дебетом рахунків, зазначених при відображенні фактичних внески засновників до статутного капіталу. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах або пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності.

Майно кооперативу відповідно до Закону "Про сільськогосподарську кооперацію" поділяється на пайовий і неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків та майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом.

Виходячи з норми Закону "Про сільськогосподарську кооперацію" щодо визначення неподільного ті пайового фонду, слід визнати, що ці два фонди відповідають критеріям пайового капіталу, визначеним в інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов"язань і господарських операцій підприємств і організацій. У разі виходу з кооперативу фізична чи юридична особа має право на отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням, цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу. Термін та інші умови отримання паю встановлюються статутом кооперативу. Виходячи з норм інструкції порядок обліку виділення паю буде наступним. В разі виділення паю грошима ця операція відображається за дебетом рахунку 41 "Пайовий капітал" та кредитом рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках". В разі виділення паю члену кооперативу в натурі ця операція відображається за дебетом рахунку 41 "Пайовий капітал" та кредитом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками", а виділення конкретних об"єктів відображається в кореспонденції з рахунком 67 "Розрахунки з учасниками".

Таблиця 3.13.

Порядок відображення операцій на рахунку 41 «Пайовий капітал» ПСП «Маяк»

Зміст операції Дебет Кредит
1

Формування пайового капіталу:

відображення внесків до неподільного фонду

відображення внесків до пайового фонду

30,10,11,12,14,15,18,20,21,22,23,26, 27,28,30, тощо

411

412

8

Виділення паю члену сільськогосподарського

кооперативу

на суму паю розрахованого на дату виходу в частині пайового фонду

в частині прибутку

412

443

672

672

8.3

засновника приватного підприємства та

фермерського господарства

422 672
8.4 оподаткування прибутковим податком 672 642

Облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку ведеться на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом — збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має такі субрахунки:

441 «Прибуток нерозподілений»

442 «Непокриті збитки»

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

На субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку. На субрахунку 442 «Непокриті збитки» відображаються непокриті збитки, що спостерігається на ПСП «Маяк». Їх списання слід здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо. На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» відображається кореспонденцією рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» з відповідними рахунками з обліку активів та зобов^язань.


Таблиця 3.14.

Порядок відображення операцій на рахунку 44 «Нерозпреділений прибуток (збиток)» на ПСП «Маяк»

Зміст операції Дебет Кредит
1

Відображення результату

господарської діяльності

791

792

793

794

441
2 Нараховані дивіденди 443 671
3

За рахунок прибутку збільшено

пайовий капітал

443 41
4

Відображення результату

господарської діяльності

442

791

792

793

794

5 Збільшення вартості запасів при зміні методу оцінки вибуття запасів 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208 441
6 Зменшення вартості запасів при зміні методу оцінки вибуття запасів 442 20, 22
7 Виправлення помилки, що виникла в наслідок помилкового списання запасів 20 441

3.4. Облік доходів

 

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

ПСП «Маяк» використовує такі субрахунки:

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премії); результат зміни резервів незароблених премії (у страхових організаціях).

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

Дохід (виручка) від реалізації продукції визначається в разі наявності всіх нижче наведених умов:

·          покупцеві передані ризики й вигоди, пов"язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

·          сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

·          є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства;

·          витрати, пов"язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Таблиця 3.15.

Порядок відображення операцій по рахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" ПСП «Маяк»

Зміст операції Дебет Кредит
1 Відображено дохід (виручку) від реалізації продукції 361 701
2 Відображено нарахування ПДВ 701 641.5
3 Відображено одержання авансу в рахунок оплати продукції 311 681
4 Відображено надходження від первин­ного розміщення акцій власної емісії 311 46

Особливість визнання доходу пов"язаного з наданням послуг полягає в тому, що він визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

·          можливості достовірної оцінки доходу;

·          імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

·          можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

·          можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Таблиця 3.16.

Порядок відображення операцій по рахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" ПСП «Маяк»

Зміст Дебет Кредит
Відображено дохід (виручка) від надання послуг 361 703
Відображено нарахування ПДВ 703 641
Відображена собівартість реалізованих послуг 903 23
Відображено отримання грошей від замовника 311 361

 

3.5. Облік витрат

 

Рахунки класу 9 Витрати діяльності застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом — списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 "Фінансові результати". Клас 9 "Витрати діяльності" плану рахунків бухгалтерського обліку включає такі синтетичні рахунки:

90 "Собівартість реалізації"

91 " Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут витрати"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

96 "Втрати від участі в капіталі"

97 "Інші витрати"

98 "Податки на прибуток"

99 "Надзвичайні витрати"

ПСП «Маяк» використовує такі рахунки згідно робочого плану рахунків.

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду - 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Кореспонденція рахунків ПСП «Маяк» по витратам на виготовлення продукції наведена в таблиці 3.17:


Таблиця 3.17.

Кореспонденція рахунків по витратам на виготовлення продукції ПСП «Маяк»

1 Відображена собівартість сировини, витраченої на виготовлення продукції 23 201
2 Відображені витрати на оплату праці працівників, які виготовляють продукцію 23 661
3 Відображені нарахування на зарплату (для підприємств які не є платниками фіксованого податку) 23 651,652 ,653
4 Відображена сума амортизації загальновиробничого обладнання 91 131
5 Списання (згідно з розрахунком підприємства):
• змінних загальновиробничих витрат 23 91
• постійних розподілених загальновиробничих витрат 91 23
• постійних нерозподілених загальновиробничих витрат 901 91
6 Оприбуткована готова продукція 26 23

Облік витрат на реалізацію продукції і сировини ПСП «Маяк» наведено в наступній таблиці:

Таблиця 3.18.

Витрати на реалізацію продукції і сировини ПСП «Маяк»

Зміст господарської операції Дт Кт
1 Реалізовано у звітному періоді готової продукції Відображена сума ПДВ

361

701

701

641

2 Списана собівартість реалізованої продукції 901 26
3 Списана собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат 791 901
4 Списаний дохід на фінансовий результат 701 791

На рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" ведеться облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" відображається сума визнаних витрат, за кредитом — щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації". Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.

На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов"язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов"язкових платежів)Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Облік адміністративних витрат ПСП «Маяк» відображено в таб. 3.19:

Таблиця 3.19.

Відображення адміністративних витрат на рахунках бухгалтерського обліку ПСП «Маяк»

Найменування операції Бухгалтерський запис
1 2 3 4
Дт Кт
1 Нараховано заробітну плату адміністрації 92 66
2

Виконані відрахування на обов"язкове

соціальне страхування

92 65
3

Відображено витрати на службові

відрядження управлінського персоналу

92 372
4

Нараховано орендну плату, комунальні

послуги, ремонт сторонніх організацій, послуги зв"язку, охорони, аудиторські, юридичні послуги (аналітичний облік буде

організовано за видами витрат) Відображено суму ПДВ, включену у вартість послуг на субрахунку 644, якщо нарахуванню послуг передувала передоплата, або на субрахунку 641, якщо нарахування послуг перша подія

92

644

685

685

5 Нарахована амортизація обладнання для офісу 92 131
6 Нараховано амортизацію програмного забезпечення 92 133
7

Нараховано податки, збори й обов"язкові

платежі:

- ПДВ

- податок на прибуток

- податок з власників транспортних засобів

- податок на землю

- податок з доходів фізичних осіб

92

92

92

92

92

92

64

641.1

641.2

641.4

641.5

641.7

8 Списано матеріали на ремонт офісу 92 201
9 Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку 92 311, 685
10 Віднесено суму адміністративних витрат на зменшення фінансового результату від основної діяльності 791 92

4.         Склад та порядок формування фінансової звітності підприємства

ПСП «Маяк» складає та подає річну фінансову звітність (крім зведеної та консолідованої) згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 986-XIV та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою КМ України від 28.02.2000 № 419, органам, до сфери управління яких воно належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики, щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних із державного бюджету, — органам Державного казначейства, а щодо використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів, — фінансовим відділам місцевих органів виконавчої влади не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. 

Конкретні терміни подання фінансової звітності для державних сільгосппідприємств у межах зазначеного вище терміну встановлює Міністерство аграрної політики України. Фінансову річну звітність подають до Мінагрополітики у такому складі:

• баланс (форма № 1);

• звіт про фінансові результати (форма № 2);

• звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

• звіт про власний капітал (форма № 4);

• примітки до фінансової звітності (форма № 5). Також передбачено і статистичну звітність, а саме:

Заповнюючи форми № 1-5, ПСП «Маяк» керується положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України та Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 №132.

Щоб забезпечити достовірність показників фінансових звітів, перед їх складанням ПСП «Маяк» проводить інвентаризацію активів і зобов"язань — перевіряє і документально підтверджує їх наявність, стан та оцінку.

Виконують це згідно з Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69. Інвентаризують усі активи та зобов"язання підприємства (у тому числі й ті, що йому не належать і обліковуються на позабалансових рахунках), крім майна, цінностей, коштів і зобов"язань, інвентаризацію яких проводили після 1 жовтня звітного року.

Особливості інвентаризації грошових коштів у касі підприємства викладено в Положенні про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженому постановою Правління НБУ від 19.02.01 № 72.

Форма № 1 "Баланс підприємства". Показники на початок звітного періоду переносять із річного звіту за минулий рік (графа 4).

Основні засоби, прийняті у фінансову оренду, обліковують на Балансі орендаря, а в операційну — на позабалансових рахунках.

До статті "Виробничі запаси" потрапляє вартість активів, облік яких ведуть на рахунках 20 "Виробничі запаси" і 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

У статті "Товари" показують вартість товарів, придбаних для наступного продажу, без торгових націнок.

У статтях "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" і "Поточні зобов"язання з внутрішніх розрахунків" учасники спільної діяльності без створення юридичної особи відображають дебіторську або кредиторську заборгованість у рамках спільної діяльності.

Дебетовий залишок на рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" входить до статті "Інша поточна дебіторська заборгованість".

Показники рядків 012, 032, 162, 350, 360, 370 (при збитках) Балансу наводять в дужках як такі, що вираховують.

У статті "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)" підприємство показує суму нерозподіленого прибутку або в дужках — суму непокритих збитків.

Форма № 2 "Звіт про фінансові результати". Звіт заповнюють відповідно до вимог, викладених у П(С)БО 3. Графа 4 "За попередній період" переносять із річного звіту за попередній рік (графа 3).

Розділ І "Фінансові результати"

Дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображають у рядку 010 за принципом відвантаження незалежно від термінів одержання грошових коштів (чи їх еквівалентів) від покупців (замовників) і без вирахування із доходів сум наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків (ПДВ, акцизний збір тощо).

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначають за П(С)БО 1 "Витрати", а реалізованих товарно-матеріальних цінностей — за П(С)БО 9 "Запаси". Суми фіксованого сільськогосподарського податку на підставі Методичних рекомендацій протягом року належать до загальновиробничих витрат, а в кінці року розподіляють на собівартість продукції пропорційно площі зайнятих сільськогосподарських угідь. До собівартості не включають адміністративні витрати, а також витрати на збут, відображені в окремих рядках Звіту про фінансові результати.

До статті "Інші операційні доходи" потрапляють доходи від реалізації виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, від операційної оренди, операційних курсових різниць, реалізації іноземної валюти, списання кредиторської заборгованості, суми отриманих асигнувань і субсидій, штрафів, пені, недоїмок та ін.

У статті "Інші операційні витрати" відображають собівартість реалізованих виробничих запасів, іноземної валюти, втрати від знецінення запасів, виявлені недостачі і втрати від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки, витрати на утримання об"єктів соціально-культурної сфери, відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості, витрати за рахунок коштів цільового фінансування в межах, що відповідають його умовам.

У статті "Фінансові витрати" відображають витрати на сплату процентів та інші, пов"язані із залученням позикового капіталу.

Розділ II"Елементи операційних витрат"

Тут наводять елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), понесених підприємством у процесі господарської діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

У статті "Матеріальні затрати" записують вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва) сировини і основних матеріалів, палива, енергії, будівельних матеріалів і запасних частин, тари, допоміжних та інших матеріалів. Вартість поворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, до елементу операційних витрат не включаються.

У статті "Витрати на оплату праці" показують витрати на виплату заробітної плати, премій і заохочень відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці і стимулювання, матеріальна допомога, компенсаційні витрати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

У статті "Відрахування на соціальні заходи" наводять відрахування на пенсійне і соціальне страхування (у тому числі страхування на випадок безробіття) та інші соціальні заходи, відрахування на індивідуальне страхування персоналу.

До статті "Амортизація" потрапляє амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, нарахована згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Зверніть увагу: сума всіх витрат операційної діяльності в розділі 1 форми № 2 може відрізнятися від суми витрат за елементами операційних витрат з розділу II (зокрема, на зміну залишків незавершеного виробництва, готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва).

Форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів". Його зміст і загальні вимоги до розкриття статей визначає П(С)БО 4. Еквівалентами грошових коштів виступають казначейські векселі, депозитні сертифікати та інші короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції.

Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) та дані про внутрішні зміни у складі грошових коштів та їх еквівалентів (наприклад, надходження коштів з банку до каси підприємства) у Звіті про рух грошових коштів не розкривають.

Форма № 4 "Звіт про власний капітал". У ньому відображають зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Власний капітал — це частка в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов"язань. Порядок складання звіту регулює П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал".

У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" відображають суми власного капіталу, наведені в Балансі підприємства, на початок і кінець звітного періоду відповідно.

У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок", "Інші зміни" показують суми коригувань, передбачених

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюють шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на податок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (попереднього збитку). За цим стандартом змінами в обліковій політиці вважають зміни, що виникли внаслідок зміни статутних вимог (підприємство приватизувалося, змінило організаційно-правову форму тощо), вимог органу, який затверджує положення бухгалтерського обліку, або якщо такі зміни забезпечують достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Необхідність у користуванні у зв"язку з іншими змінами може виникнути, наприклад, через події, які відбудуться після дати балансу (їх перелік міститься у додатку до П(С)БО 6).

Форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності". Сюди потрапляють показники і пояснення, що забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, та інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Розкривають таку інформацію у вигляді, обраному бухгалтером письмово (таблицею, графіком тощо).

Різниця між сумою дебіторської заборгованості за Балансом, відображеною у рядках 161 і 210 (графа 4), та сумою заборгованості, відображеною у рядках 940 і 950 граф 4-6 Приміток, показує наявність заборгованості, яка не погашена більше року.

При заповненні розділу "Недостачі і втрати від псування цінностей" необхідно керуватись П(С)БО 9 "Запаси" та інструктивними матеріалами із застосування позабалансового рахунка 07 "Списані активи".

Організація фінансової звітності ПСП «Маяк» наведена в таблиці 4.1:


Таблиця 4.1.

Організація фінансової звітності ПСП «Маяк»

Форма звітності Код Період Місце подання Строки Джерела створення (реєстри обліку)
аналітичного синтетичного
1 2 3 5 6 7 8
Баланс 1801001 1рік Районний відділ статистики до 20 лютого наступного року - Головна книга
Звіт про рух грошових коштів 1801004 1рік Районний відділ статистики до 20 лютого наступного року - Головна книга
Звіт про фінансові результати 1801003 1рік Районний відділ статистики до 20 лютого наступного року - Головна книга
Звіт про власний капітал 1801005 1рік Районний відділ статистики до 20 лютого наступного року - Головна книга
Примітки до фінансової звітності 1801008 1рік Районний відділ статистики до 20 лютого наступного року - Головна книга

 

5. Індивідуальне завдання

 

ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПО ПСП «МАЯК» ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2008 Р.

Зміст господарської операції Сума Дт Кт
1. Облік розрахунків з касою (прибуток)
1

Одержано з Ощадбанку на господарські

потреби

50000,00 301 311
2 Одержано за солому 100,00 301 701
3 Одержано за свіні (молодняк) 3000,00 301 702
4 Одержано за зерновідходи 75,00 301 701
5 Одержано за прищепа б/у 320,00 301 703
2. Облік розрахунків з касою (видаток)
1 Видано для погашення позики в населення 23570,01 377 301
2 Видано під звіт Гуменюку В.С. 870,00 372 301
3 Здана виручка в Ощадбанк 2300,00 311 301
4 Видано на «Вісник податкової служби» 144,00 92 301
5 Видано під звіт Гуменюку В.С. 10181,00 372 301
6 Видано під звіт Сименюку М.П. 125,00 372 301
7 Видано для погашення позики Гуменюка В.С. 16304,99 377 301
3. Облік розрахунків з банком
1 Перераховано ПДВ до державного бюджету 53,33 643 311
2 Перераховано соцстрах від нещасних випадків 18,19 654 311
3 Перераховано до Корецького центру зайнятості 36,24 653 311
4

Перераховано до Управління пенсійного фонду

України

1811,30 651 311
5

Перераховано до місцевого бюджету податок з

доходів

951,09 642 311
6 Перераховано оренда плата за землю 40,50 791 311
7 Перераховано фіксований с/п податок 302,15 640 311
8 Перераховано ПДВ с/г продукції 173,65 313 311
9 Перераховано «Ей-І-Ес Рівнеенерго» 2029,96 377 311
10

Надійшло від Управління агропромислового

на 1 га посіву озимих культур державної підтримки

57000,00 311 48
11 Надійшло від «Горинь-Агро» за постачання пшениці 75000,00 311 361
12 Перераховано ПП «Возняк А.М.» за дизпаливо 74109,60 377 311
13 Перераховано ВАТ «Славута» за насіння ячменю 13349,00 361 311
14 Надійшло від «Горинь-Агро» за посіви 465200,00 311 361
15 Перераховано «Рівне-Азот» за міндобрива 58500,00 377 311
16 Перераховано ПДВ з с/г продукції 5000,00 313 311
17 Зараховано ПДВ з с/г продукції 50173,65 643 641
18 Перераховано «Рівне-Азот» за міндобрива 50000,00 377 313
19 Нараховано % за збереження грошей 70,56 311 791
20

Нараховано за послуги банку і одержання готівки

з банку

528,50 92 311
21 Зарахована державна підтримка в прибутки 57000,00 48 791
4. Облік розрахунків з підзвітними особами
1

Списано з під звіту Гуменюка В.С.

на бензин А-95

на бензин А-92

1914,07

890,00

203

203

372

372

2Списано з під звіту Гуменюка В.С. на бензин

А-95

А-92

А-80

А-95

А-92

129,96

26,97

103,96

1791,03

278,99

203

203

203

203

203

372

372

372

372

372

3 Списано з під звіту Семенюка М.П. на оплату за курси по охороні праці 125,00 92 372
4 Списано з Гуменюка В.С. на запчастини 210,90 207 372
5. Облік різних рахунків
1 Продано прищеп ГКБ 320,00 903 105
2 Списано знос 388,15 131 105
3 Нараховано ПДВ 20% 53,33 703 643
4

Списано знос раніше реалізованих з майнових паїв

трактора МТЗ-82

комбайна СК-5

ЖВН-6

КПС-4

ГАЗ-53 (92-34)

ГАЗ-53

8452,00

4508,00

1428,00

218,00

4468,00

1098,00

131

131

131

131

131

131

104

104

104

104

104

104

5 ПДВ за лютий за електроенергію 208,15 643 377
6 арахованоР івнеенерго за електроенергію за березень 1981,07 237 377
7 Віднесено на комору с. Річки 168,11 91 237
8

Віднесено на комору с. Річки реалізацію послуг на

млин с. Копитів

1482,78 903 237
9 Нараховано до «Укртелеком» за послуги зв^язку 44,60 92 377
10 Продано посіві озимого жита 55000,00 901 231
11

Зараховано «Горинь-Агро»

ПДВ 20%

105000,00

17500,00

361

701

701

643

12 Продано посіві озимого жита 55000,00 901 231
13

Зараховано «Горинь-Агро»

ПДВ 20%

435200,00

72533,33

361

701

701

643

14

Видано в розрахунок майнового паю Пасічник. С.Г.

граблі ГВК-6

593,00 41 104
6. Облік руху міндобрив та отрутохімікатів
1

Одержано від ЗАТ «Голнафтохім» нітраамофоска

ПДВ 20%

32462,50

6492,50

208

643

377

377

2

Одержано від ВАТ «Рівне-Азот»

аміачну селітру

біг-беги

ПДВ 20%

47475,00

1275,00

9750,00

208

204

643

377

377

377

3

Одержано від ВАТ «Рівне-Азот»

аміачну селітру

біг-беги

ПДВ 20%

110775,00

2975,00

22750,00

208

643

643

377

377

377

4

Одержано від ВАТ «Рівне-Азот»

аміачну селітру

біг-беги

ПДВ 20%

81720,00

2550,00

16854,00

208

204

643

377

377

377

6. Облік руху тварин
1

Продано за готівку

свиноматки основні

кнури основного стада

свиноматки разові

відгодівля свиней

ПДВ

3880,43

5289,12

12691,91

14596,96

500,0

902

902

902

902

702

107

107

219

219

643

2

Видано в погашення боргу по позиці свині з відгодівлі

Зараховано Стецюк В.В.

ПДВ 20%

7218,14

960,00

500,00

902

377

702

219

702

643

3

Видано в погашення боргу свині з відгодівлі

Зараховано Гуменюку А.І.

ПДВ 20%

4368,17

880,00

146,67

902

377

702

219

702

643

4 Видано в рахунок майнового паю Гуменюку С.В. 2317 41 107
5 Перенесено затрати по основному стаду на молодняк і відгодівлю 2066,07 232 27
7. Облік руху запасних частин та палива
1

Одержано від ПП «Возняк А.» дизпаливо

ПДВ

61758,00

12351,60

203

643

377

377

2

Списано на легкові автомобілі

бензин А-95

бензин А-92

3835,06

450,72

92

92

203

203

8. Облік розрахунків по нарахуванню заробітної плати
1

Нараховано заробітну плату адміністративному

 персоналу

10980,00 92 661
2

Списано штрафні санкції

по соцстраху згідно з акту перевірки

695,10

347,55

791

791

652

652

9. Облік розрахунків по нарахуванню податків
1 Утримано податок з доходів найманих осіб по річному перерахуванню 148,25 661 642
2

Нараховано податок з доходів з оплати праці

за березень 15%

1374,63 661 642
3 Нараховано до пенсійного фонду з роботодавця 19.92% 2187,22 231 651
4 Нараховано соцстрах з працюючого 0,5% 11,40 661 651
5 Нараховано соцстрах з працюючого 1% 87,00 661 652
6 Нараховано соцстрах з роботодавця 1,5% 164,70 231 652
9 Нараховані кошти на фонд зайнятості з працівника 0,5% 31,41 661 653
10 Нараховані кошти на фонд зайнятості з роботодавця 1,3% 142,94 231 653
11 Нараховані кошти на фонд від нещасних випадків з роботодавця 0,2% 21,76 231 654
12 Перенесено з 377 рахунку заборгованості 1,20 377 661
10. Облік матеріалів, сировини та основних засобів на складі
1

По акту зіставлення з «Рівне-Агро-Союз» отримано

масло моторне

електроди зварювальні

рідина гальмівна

запчастини

ПДВ 20%

98,97

75,10

27,90

643,88

167,17

203

205

203

207

207

377

377

377

377

377

2

Одержано від ФОП «Короленко Л.В.»

електроди

рукавиці

ПДВ 20%

276

51,00

65,40

205

201

643

377

377

377

3

Одержано від ПП «Агропостач»

сокира

відра

солідол

лопати совкові

запчастини

ПДВ 20%

39,00

70,38

157,50

42,50

1474,55

22

22

203

22

207

377

377

377

377

377

4

Продана за готівку солома

ПДВ 20%

30,00

16,69

901

701

27

643

5 Видано на виготовлення гною солома 700,05 208 27
6 Видано на змелення зернові відходи ячменю 474,47 235 27
7 Одержано від змелення товчі 474,47 27 235
8 Видано на корм свиням 474,47 232 27
9

Придбано за готівку зернові відходи пшениці

ПДВ 20%

49,56

12,50

901

701

27

643

11

Видано на ремонт трактора електроди

рідина гальмівна

запчастини

75,10

27,90

620,92

234

234

234

205

203

207

12

Списано на ремонт легкового автомобіля

масло моторне

запчастини

запчастини

98,97

22,98

103,00

92

92

92

203

207

207

13

Списано на ремонт тракторів

солідол

електроди

ізолента

запасні частини

запасні частини

157,50

276,00

11,67

1534,78

17,00

234

234

234

234

234

205

205

207

207

207

10. Нарахування амортизації

Нараховано амортизацію за I квартал 2008 року

млин

під навіс комори №3

трактор К-700

трактор Т-150

трактор Т-150

плуг ПЛН-8-40

плуг ПЛН-8-40

комбайн СК-5

комбайн ДОН-1500

комбайн ДОН-1500

комбайн ДОН-1500

культиватор АГ-6

сівалка

борона дискова БДВ-7

борона дискова БДВ-7

агрегат ґрунтообробний

комбайн КСК-100

борони дискові

прищеп

автомобіль ЗІЛ-130

автомобіль ВАЗ-157

телевізор

насос водяний

плита газова

мобільний телефон

копіювальний апарат

холодильник

холодильник

мобільний телефон

113,00

169,00

335,00

1970,00

1547,00

47,00

233,00

174,00

3270,00

3401,00

4953,00

586,00

572,00

489,00

940,00

1068,00

434,00

9042,00

19,00

132,00

788,00

5,00

3,00

4,00

13,00

35,00

21,00

21,00

53,00

235

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

233

92

92

231

231

92

92

92

231

92

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

                                                               


 

Висновки

 

Виконавши дану курсову роботу на тему «Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП «Маяк», зробили організаційно-правову характеристику ПСП «Маяк» та дослідили її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема, ПСП "Маяк" є приватним сільськогосподарським підприємством, метою якого є виробництво сільськогосподарської продукції, її переробки, зберігання і реалізації та задоволення суспільних потреб громадян, економічних та соціальних інтересів засновника та працівників підприємства. Облік на підприємстві ведеться за меморіально-ордерною формою обліку.

ПСП «Маяк» використовує 5 форм звітності, які включають в себе « Баланс Ф. № 1», «Звіт про фінансові результати Ф. № 2», «Звіт про рух грошових коштів Ф. № 3», «Звіт про власний капітал Ф. № 4», «Примітки до фінансової звітності Ф. № 5».

У зв^язку з повною автоматизацією ведення бухгалтерського обліку на ПСП «Маяк» господарські операції відображаються в пачках, до яких складаються меморіальні ордери. Так на підприємстві існує 15 пачок.

Первинний облік здійснюється за затвердженими формами. Основні засоби беруться на облік за початковою вартістю придбання чи виготовлення або за справедливою вартістю в інших випадках надходження. Переоцінка основних засобів здійснюється при потребі згідно п.16-21 та 31-32 НП(С)БО 7 «Основні засоби».

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об^єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів ПСП «Маяк» використовує рахунок 10 «Основні засоби».

Основна частка запасів ПСП «Маяк» припадає на тварини на вирощуванні, облік яких ведеться на 21 рахунку, який призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух: тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.

Виявили, що у балансі ПСП «Маяк» відображені лише поточні зобов^язання, оскільки довгострокові зобов^язання не виникають в ході здійснення господарських операцій. А саме в IV розділі балансу «Поточні зобов^язання» відображається кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

На ПСП «Маяк» використовується відрядна форма оплати праці, тобто в основу розрахунку заробітної плати береться кількість виконаної роботи і розцінка за її одиницю.

ПСП «Маяк» використовує безавансовий порядок розрахунків з оплати праці за першу половину місяця. У цьому випадку на підприємстві замість планового авансу працівникам нараховують заробітну плату за першу половину місяця за фактично виконану роботу, вироблену продукцію чи фактично відпрацьований час.

В першому розділі пасиву балансу ПСП «Маяк» відображено записи по таких статтях, як «Пайовий капітал», «Інший додатковий капітал» та «Нерозподілений прибуток (збиток)».

Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ПСП «Маяк» використовує для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

ПСП «Маяк» складає та подає річну фінансову звітність (крім зведеної та консолідованої) згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 986-XIV та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою КМ України від 28.02.2000 № 419, органам, до сфери управління яких воно належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики, щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних із державного бюджету, — органам Державного казначейства, а щодо використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів, — фінансовим відділам місцевих органів виконавчої влади не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. 

Заповнюючи форми № 1-5, ПСП «Маяк» керується положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України та Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 №132.

Отже, виконання даної курсової роботи дало нам змогу вивчити:

1)         організацію та вимоги до первинного обліку підприємства;

2)         рахунки, на яких ведеться облік основних засобів, запасів, зобов^язань, власного капіталу, доходів та витрат;

3)         економічну сутність, класифікацію та ознаки зобов^язання в бухгалтерському обліку;

4)         відображення у фінансовій звітності основних показників господарської діяльності підприємства.

Навчились:

1)         характеризувати об^єкти, що обліковуються на рахунках класу 5 та 6;

2)         класифікувати зобов"язання;

3)         відкривати аналітичні рахунки для обліку зобов"язань;

4)         відображати зобов"язання в облікових регістрах та фінансової звітності;


Список використаної літератури

 

1.         Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-XIV.

2.         П(С)БО 2 "Баланс"

3.         П(С)БО 11 "Зобов"язання"

4.         Альбом бухгалтерських проводок. – Харків. Фактор 2005р.

5.         Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/за ред. Ф.Ф. Бутинця – 6 видання, Житомир, 2005р.

6.         План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування, затверджені Головним управлінням Державного казначейства України 10.12.99 року № 114.

7.         Інструкція «Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ», затверджена Наказом Державного казначейства України 10.07.2000 № 61 з подальшими змінами й доповненнями.

8.         Облік на виробничих і торговельних підприємствах.- Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський – К.: А.С.К., 2002.

9.         Бухгалтерський облік – Партин Г.О. – 2000р.

10.      Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

11.      Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / За заг. Ред. Р. Т. Джоги. – К.: КНЕУ, 2003.

12.      Фінансовий облік – Чебан Т.Н. – 2001

13.      Білоус О.С., Вовк В.М., Федорович Р.В.Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: методичний аспект. – Тернопіль: Астон, 2005 – 224 с.

14.      Канцуров О.О., Михайлов М.Г., Паригін К.О., Томчук О.Ф. Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. – Київ., 2000. – 218 с.

15.      Конспект лекцій з дисципліни “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” для студентів V курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” / Упор. С.О. Левицька – Рівне: РДТУ, 2001.


Додатки

 

16.      Статут ПСП «Маяк»

17.      Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

18.      Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ

19.      Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

20.       Посадова інструкція

21.       Наказ «Про облікову політику.

22.       Графік документообороту

23.       Колективний договір

24.       Звіт з праці

25.       Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин

26.       Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку

27.       Податкова декларація з податку на додану вартість

28.       Звіт «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб^єктів підприємницької діяльності»

29.       Меморіальний ордер №1

30.       Меморіальний ордер №2

31.       Меморіальний ордер №3

32.       Меморіальний ордер №4

33.       Меморіальний ордер №5

34.       Меморіальний ордер №6

35.       Меморіальний ордер №7

36.       Меморіальний ордер №8

37.       Меморіальний ордер №10

38.       Меморіальний ордер №11

39.       Меморіальний ордер №12

40.       Меморіальний ордер №13

41.       Меморіальний ордер №14

42.       Меморіальний ордер №15

43.       Первинні документи з обліку ОЗ

44.       Первинні документи з відпуску нафтопродуктів

45.       Первинні документи з обліку запчастин

46.       Первинні документи з обліку молока

47.       Первинні документи з обліку тваринництва

48.       Первинні документи про рух продукції рослинництва

49.       Первинні документи з нарахування і виплати заробітної плати

50.       Квартальна фінансова звітність


Поиск по файловому архиву
Fast Reply  Оставить отзыв  Add File

Collapse

> Статистика файлового архива

Десятка новых файлов 
15 пользователей за последние 3 минут
Active Users 15 гостей, 0 пользователей, 0 скрытых пользователей
Mail.ru Bot, Yandex Bot
Статистика файлового архива
Board Stats В файловом архиве содержится 217129 файлов в 132 разделах
Файлы в архив загрузили 7 пользователей
Файлы с архива были скачаны 13157669 раз
Последний добавленный файл: Дельфин от пользователя admin (добавлен 2.1.2019, 21:39)
RSS Текстовая версия
Рейтинг@Mail.ru

Ицхак НАВОН
президент Израиля в 1978—83 (пятый по счету).
>>>
Смотреть календарь

23-летний Сэмюэл Ленгхорн КЛЕМЕНС получил свидетельство, разрешавшее водить ему речные пароходы.

В 1857 году он устроился помощником капитана на Миссисипи, выполняя поручение газеты The Keokuk Daily Post написать серию юмористиче...
>>>
Смотреть календарь

АМУРИТЬСЯ амурюсь, амуришься, несов., с кем-чем (разг. шутл.). Заниматься амурами, флиртовать с кем-н. Он с ней амурится. Они (мужчина и женщина) амурятся.

Актинидия коломикта: красота и польза

Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta) – прекрасная декоративная и плодовая лиана, заслуживающая широкого распространения в садах.